STANDARDVILKÅR


Luis & Freya GmbH
Schiessstraße 55
40549 Düsseldorf
Tyskland


- efterfølgende kaldt udbyder –


§ 1 Gyldighedsområde

(1) Udbyderens tjenester for online butikken på www.luis-freya.com/dk tilbydes udelukkende på grundlag af de efterfølgende generelle vilkår og betingelser i den på bestillingstidspunktet gældende version.

(2) Der gælder udelukkende vores generelle vilkår og betingelser. Fra vores generelle vilkår og betingelser afvigende betingelse er ikke gyldige, undtagen, hvis vi udtrykkeligt accepterer disse.


§ 2 Kontraktindgåelse

(1) Vores tilbud på internettet udgør en ikke-bindende anmodning til kunden om at bestille varer. Med afsendelse af en bestilling på vores hjemmeside afgiver kunden et bindende tilbud om en kontraktindgåelse.

(2) Indgangen af bestillingen bekræftes direkte efter afsendelse af denne og udgør endnu ingen accept af kontrakten. Vi kan acceptere din bestilling via forsendelse af en bekræftelse pr. e-mail inden for 2 hverdage.


§ 3 Betaling, restance

(1) Der gælder de på vores hjemmeside opførte priser på tidspunktet for bestillingen. Alle priser er inklusive moms plus de pågældende opførte forsendelsesomkostninger.

(2) Betalingen kan ske via PayPal.

(3) Kommer køberen i restance, er vi berettiget til at opkræve morarenter på 5 procent over basisrenten fra Den Europæiske Centralbank. I tilfælde af, at vi gør en højere moraskade gældende, har køberen mulighed for at bevise, at moraskaden overhovedet ikke eller i det mindste er væsentligt mindre end krævet.


 § 4 Individuelt desginede varer

(1) Send os venligst de relevante oplysninger, tekster eller filer, der er nødvendige for den individuelle udformning af varen, via online-bestillingssystemet eller via e-mail senest umiddelbart efter kontraktens indgåelse. Vores eventuelle specifikationer vedrørende filformater skal overholdes.

(2) Du forpligter dig til ikke at overføre data, hvis indhold krænker tredjemands rettigheder (især ophavsrettigheder, navnerettigheder, varemærkerettigheder) eller overtræder gældende lovgivning. Du fritager os udtrykkeligt for alle krav fra tredjeparter i denne forbindelse. Dette gælder også for omkostningerne til den juridiske repræsentation, der er nødvendige i denne forbindelse.

(3) Vi kontrollerer ikke de overførte data for indholdets rigtighed og påtager os i den forbindelse ikke noget ansvar for fejl.

(4) I det omfang vi skaber tekster, billeder, grafik og design til dig inden for rammerne af individuelt design, er disse omfattet af ophavsret.

Uden vores udtrykkelige samtykke er det ikke tilladt at bruge, reproducere eller ændre enkelte dele eller hele indholdet uden vores udtrykkelige samtykke.

Medmindre andet er aftalt, overdrager vi til dig retten til at bruge de ophavsretligt beskyttede værker, der er skabt til dig, i en ubegrænset periode. Det er udtrykkeligt forbudt at stille de beskyttede værker eller dele heraf til rådighed for tredjemand på nogen måde, hverken privat eller kommercielt.

Overdragelsen af brugsretten er betinget af, at den aftalte købspris er betalt fuldt ud.

Det er ikke muligt at ombytte personaliserede produkter.


§ 5 Ejendomsforbehold

Vi forbeholder os ejendomsretten over den leverede vare indtil fuldstændig betaling af købsprisen.


§ 6 Levering

(1) Leveringen sker inden for 3-5 dage ved en standardlevering i Tyskland. Oplysninger om leveringtid ved ekspresforsendelse, om levering til andre lande og om beregning af leveringsfristen finder du her under forsendelsesinformation. Vi henviser til eventuelt afvigende leveringstider på den pågældende produktside. Starten på den af os oplyste leveringstid forudsætter en rettidig og korrekt opfyldelse af kundes forpligtelser, især den korrekte oplysning af leveringsadressen ved bestillingen.

(2) Hvis udbyderen uforskyldt ikke er i stand til at levere de bestilte varer, fordi udbyderens leverandør ikke opfylder sine kontraktmæssige forpligtelse, bliver kunden omgående informeret om, at varerne ikke er tilgængelige. Allerede betalte beløb fra kontraktpartneren bliver omgående tilbagebetalt. Kundens lovbestemte krav berøres ikke.

(3) Over for erhvervsdrivende overgår risikoen for en forringelse eller tab af varerne til køberen ved overdragelsen af varen til transportvirksomheden. Er køberen skyld i en forsinkelse af levering eller forsendelse, overgår risikoen til køberen den dag, hvor varen meddeles klar til forsendelse.


§ 7 Fordringshavermora

(1) Kommer kunden i fordringshavermora eller er han skyld i misligholdelse af andre forpligtelser til samarbejde, er vi berettiget til at forlange erstatning for herigennem opståede skader, herunder eventuelle ekstraudgifter.

Yderligere krav forbeholdt.

(2) Købsprisen skal forrentes under fordringshavermora. Morarentesatsen udgør fem procent over basisrentesatsen per anno. Ved retshandler mellem erhvervsdrivende udgør rentesatsen otte procent over basisrentesatsen.

(3) Det er kunden forbeholdt at bevise, at størrelse af den forlangte skade ikke eller i det mindste er væsentlig mindre end krævet. Risikoen for et tilfældigt tab eller en tilfældig forringelse af varen overgår til køberen på de tidspunkt, hvor denne kommer i fordringshaver- eller skyldnermora.


§ 8 Garanti

(1) I tilfælde af en defekt kan kunden vælge, om han ønsker varen repareret eller ombyttet. Vi er dog berettiget til at afvise den af køberen valgte form for genopfyldelse, hvis denne kun er mulig med uforholdsmæssigt store omkostninger og den anden form for genopfyldelse ikke er forbundet med betydelige ulemper for kunden.

(2) Hvis genopfyldelsen er mislykket eller hvis vi generelt har afvist genopfyldelsen, kan kunden efter eget ønske forlange at få købsprisen sat ned (nedsættelse) eller træde tilbage fra kontrakten. Eventuelle erstatningskrav fra kunden forbliver uberørt.

(3) Hvis kunden er erhvervsdrivende i henhold til § 14 BGB gælder følgende som aftalt vedrørende kundens garantikrav: Synlige defekter skal straks meddeles udbyderen skriftligt, dog senest inden for 14 kalenderdage efter levering af varerne, skjulte defekter skal ligeledes straks meddeles skriftligt, dog senest inden for 14 kalenderdage efter disse er blevet opdaget. Sker denne meddeles om defekter ikke inden for fristen, er garantikrav fra kundens side udelukket på grund af ikke rettidig meddelelse af defekter. Dette gælder dog ikke, hvis udbyderen svigagtigt har fortiet defekten og/eller har overtaget en tilsvarende garanti. Garantikrav forældes – undtagen i tilfælde af erstatningskrav – inden for et år efter levering af varen til den erhvervsdrivende.


§ 9 Ansvarsbegrænsning

(1) Ved mindre uagtsom pligtforsømmelse er udbyderens og dennes medhjælperes ansvar, afhængig af varens art, begrænset til den forudselige, kontrakttypiske, umiddelbare gennemsnitskade. Ved mindre uagtsomme pligtforsømmelser af ikke væsentlige kontraktmæssige pligter, som ikke truer gennemførelsen af kontrakten, overtager vi og vores medhjælpere intet ansvar.

(2) De førnævnte ansvarsbegrænsninger gælder ikke ved krav fra produktansvar eller fra garanti og krav på grund af fysiske- og sundhedsmæssige skader samt ved død.


§ 10 Databeskyttelse

Vi behandler dine personlige oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med lovgivningen om databeskyttelse. Der sker ingen overdragelse af dine data uden dit udtrykkelige samtykke hhv. kun som led i den nødvendige afvikling af kontrakten, som f.eks. til den transportvirksomhed, der leverer varerne.


§ 11 Lovvalg, værneting

(1) Lovvalg er Forbundsrepublikken Tyskland med udelukkelse af FN-konventionen, såfremt dette lovvalg ikke medfører, at en forbruger herigennem fratages obligatoriske forbrugerbeskyttende standarder.

(2) Hvis kontraktparterne er handlende, er retten på vores hjemsted i Åbenrå/Danmark ansvarlig, såfremt et eksklusivt værneting ikke er begrundet for tvisten. Dette gælder også, hvis kunden ikke er bosiddende i den europæiske union.


§ 12 Slutbestemmelse

Såfremt en bestemmelse i denne kontrakt er eller bliver ugyldig eller ugennemførlig, forbliver de andre bestemmelser i denne kontakt uberørt af dette.


§ 13 Procedure klager

Online-tvistbilæggelse i henhold til artikel 14, stk. 1 ODR-VO: Den Europæiske Kommission stiller en platform til online-tvistbilæggelse (OS) til rådighed, som du finder på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.